Schnieders Autoservice

Disclaimer

Disclaimer

Schnieders Autoservice stelt de informatie en documenten op haar website met veel zorg samen, maar kan niet instaan voor de juistheid ervan. In geen geval is Schnieders Autoservice aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade als gevolg van of in verband met het gebruik van de op deze website beschikbare informatie of documenten. Alle op deze website voorkomende afbeeldingen en merknamen van Schnieders Autoservice zijn auteursrechtelijk en merkrechtelijk beschermd en mogen niet zonder toestemming van Schnieders Autoservice worden gebruikt, op welke wijze dan ook.

© Schnieders Autoservice, Augustus 2009

PRIVACY REGLEMENT

Inleiding
Schniedersautoservice.nl is een handelsnaam van Schnieders Autoservice VOF te Beilen. De activiteiten van Schnieders Autoservice richten zich voornamelijk op het repareren en onderhouden van verschillende voertuigen.

Wij hanteren een duidelijk privacy beleid ten aanzien van alle gebruikers (bedrijven en consumenten) van onze website en onze diensten. Dit privacy reglement is bedoeld om u te informeren over het beleid met betrekking tot het verzamelen en gebruik van persoonsgegevens.

Voor het verrichten van onze diensten verwerken wij persoonsgegevens van de gebruikers van onze website. Wij houden ons in alle gevallen aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt.

Beheer en verwerking van persoonsgegevens
Deelnemers en gebruikers van onze website, Schnieders Autoservice, worden verzocht persoonsgegevens te verstrekken. De door u verstrekte persoonlijke gegevens, met inbegrip van uw e-mail adres, kunnen op verschillende manieren gebruikt worden.

Primair worden uw gegevens verwerkt in het kader van uw belang, om herinneringen van uw APK te vermelden. Daarnaast kunnen wij uw gegevens ook gebruiken voor marketing- en promotiedoeleinden van ons eigen bedrijf. Schnieders Autoservice zal nooit uw gegevens doorspelen naar derden. Indien u daartoe toestemming geeft bij het aanmelden voor de nieuwsbrief zullen uw persoonsgegevens worden gebruikt voor het per post of e-mail toesturen van informatie over producten/diensten van door ons geselecteerde derden.

Indien u persoonsgegevens aanlevert verklaart u zich akkoord met deze doeleinden. Wij kunnen bij wet verplicht zijn om persoonsgegevens te verstrekken. Mocht een dergelijke situatie zich voordoen, dan zullen wij ons aan deze wettelijke verplichting houden, conform de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt.

Uw rechten
De Wet bescherming persoonsgegevens geeft u het recht om de over u opgeslagen gegevens in te zien. Als u hiervan gebruik wilt maken kunt u een schriftelijk verzoek indienen, vergezeld van een kopie van uw identiteitsbewijs:

Schnieders Autoservice
Romhof 23, 9411 SB Beilen

(T) 0593-525049
(E) info@schniedersautoservice.nl

Mochten de persoonsgegevens naar uw mening niet juist zijn, dan kunt u een verzoek tot correctie indienen. Als u er geen prijs stelt op stelt dat uw gegevens worden gebruikt om u te informeren, zoals omschreven onder het kopje Beheer en verwerking van persoonsgegevens, dan kunt u dit doorgeven aan Schnieders Autoservice. Op dit verzoek zullen wij binnen twee (2) weken reageren en het gebruik van de door u ter beschikking gestelde persoonsgegevens voor het leveren van informatie en aanbiedingen terstond staken.

Wijzigingen
Wij behouden ons het recht voor wijzigingen aan te brengen in dit privacy reglement. Wijzigingen zullen echter nimmer in strijd zijn met de eisen zoals gesteld in de Wet bescherming persoonsgegevens.